Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας Tottis-Bingo AEBE

Τελευταία Ενημέρωση 12-7-2018

 

Η Εταιρεία Tottis Bingo ΑΕΒΕ αναγνωρίζει και σέβεται την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της και για τον λόγο αυτόν έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ ΕΚ.
Με την παρούσα δήλωση η Εταιρεία Tottis Bingo AEBE επιθυμεί να ενημερώσει τους συναλλασσόμενους με αυτήν με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν και μπορούν να χρησιμεύσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή τους, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα τους, τις κατηγορίες των δεδομένων τους, τις πηγές των δεδομένων τους (όταν τα δεδομένα δεν χορηγούνται από το ίδιο το πρόσωπο), τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων τους, την δυνατότητά τους να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία και στην επεξεργασία με διαδικασία αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, την περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, την ευχέρειά των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζόμενων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και την τήρηση σχετικών πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας.
Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα δήλωση της Εταιρείας Tottis Bingo ΑΕΒΕ.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο της παρούσης δήλωσης, ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα κάτωθι σχετιζόμενα με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιώματα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, μια υπηρεσία που έχει ανατεθεί και παρέχεται από την εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Abpm(διεύθυνση: Τυρνάβου και Σαρανταπόρου 1Α, Άγιος Στέφανος Αττικής), στο τηλέφωνο 2106215220 και στο email: dpo@tottis-bingo.gr. Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Μιχαλολιάκος Ευάγγελος.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων
H ανώνυμος εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία Tottis Bingo AEBE (εφεξής η Εταιρεία) εδρεύει στην Ελλάδα, εις Νέα Λεωφ. Σπάτων 131-139,στον Γέρακα Τ.Κ. 15344 έχει Α.Μ.Α.Ε.: 66472/04/Β/08/141 και ΓΕ.ΜΗ.: 008365201000 επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της προσωπικά δεδομένα των συναλλασσόμενων με αυτήν, καθιστάμενη ως προς αυτά υπεύθυνος επεξεργασίας.

2. Πηγές Δεδομένων
Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές και δη:
•Προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε απευθείας εσείς
•Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα
Ενδέχεται να συλλέγουμε στατιστικά επισκεψιμότητας όπως:
•Την IP του επισκέπτη,
•την ώρα,
•το request που έγινε στη διαδικτυακή τοποθεσία tottis-bingo.gr,
•τα headers που στέλνει ο browser του
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες πηγές

3. Κατηγορίες Δεδομένων
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμεθα κατά περίπτωση είναι
Απλά Δεδομένα: ονοματεπώνυμο, ημεροχρονολογία γέννησης, αριθμός ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, απεικονίσεις σας σε απλό καταγραφικό κλειστό κύκλωμα CCTV.
Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας: Δεδομένα που αφορούν την υγεία.

4. Σκοπός Επεξεργασίας
Ο λόγοι που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι κατά περίπτωση για να επικοινωνήσουμε μαζί σας να απαντήσουμε σε ερωτήματα και αιτήσεις σας να αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας, να συνάψουμε μαζί σας εμπορικές συμβάσεις, να ελέγξουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα, να εκτελέσουμε τις εκ των συμβάσεων υποχρεώσεις μας προς εσάς, να υλοποιήσουμε τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο, να τηρήσουμε την υποχρέωσή μας ως βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων και για την ασφάλεια των παραγομένων τροφίμων, να οργανώσουμε την δραστηριότητά μας και στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με πελάτες μας, να προστατεύσουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας αλλά και των εργαζομένων μας και παντός τρίτου εισέρχεται νομίμως στις εγκαταστάσεις μας από εισβολή τρίτων μη εχόντων εργασία στους χώρους μας και από τυχόν εγκληματική ενέργεια εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των όσων χρησιμοποιούν νομίμως τις εγκαταστάσεις της.

5. Νομικές βάσεις Επεξεργασίας
Ειδικότερα κατά περίπτωση οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας τυγχάνουν οι κάτωθι:
• Άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ. Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Στην βάση αυτή στηριζόμαστε πχ για να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, να ελέγξουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα, και άρθρο 9παρ2α ΓΚΠΔ να συλλέξουμε συγκεκριμένα δεδομένα υγείας για ασθένειες που μπορούν να επιμολύνουν την παραγωγή τροφίμων όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί είσοδός σας σε χώρους παραγωγής
• Άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης Στην βάση αυτή στηριζόμαστε πχ για να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης πάσης φύσεως συμβάσεων ή εμπορικών συμφωνιών γνωστοποιώντας τα δεδομένα σας όταν απαιτείται σε τρίτους αποδέκτες Τράπεζα και Ασφαλιστική Εταιρεία μέσω των οποίων καθίσταται εφικτή η υλοποίησή των συμβατικών υποχρεώσεών μας έναντί σας.
• Άρθρο 6παρ1γ ΓΚΠΔ η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο
Στην βάση αυτή στηριζόμαστε για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας πχ φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις
• Άρθρο 6 παρ. 1στ η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων

Ειδικότερα στην βάση αυτή στηριζόμαστε:
• για να διατηρούμε σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης μόνο στους χώρους εισόδου εξόδου των εγκαταστάσεών μας στον χώρο στάθμευσης και περιμετρικά των εγκαταστάσεών μας εντός εξωτερικών χώρων της ιδιοκτησίας μας. Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας είναι η προστασία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και αύλων), η ασφάλεια των προσώπων των εργαζομένων ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Υπογραμμίζεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο γίνεται μόνο για τους ως άνω σκοπούς ασφάλειας.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα διατηρούνται για 48 ώρες και εν συνεχεία καταστρέφονται εκτός αν υπάρξει συμβάν οπότε διατηρούνται και διαβιβάζονται άμεσα και το αργότερο εντός 15νθημέρου στις αρμόδιες Αστυνομικές Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές.

Σε σημεία προ της εισόδου στην εμβέλεια του συστήματος CCTV η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει πινακίδες για την επικείμενη είσοδο σε χώρο που βρίσκεται σε λειτουργία κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και παρατίθενται οι πληροφορίες για τον σκοπό επεξεργασίας την φύση του συστήματος που χρησιμοποιείται τους χώρους εγκατάστασης την εμβέλεια και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.

6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Τα προσωπικά δεδομένα σας ΔΕΝ διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

7. Κοινοποίηση σε Τρίτους
Η Εταιρεία Tottis Bingo AEBE δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας.
H Εταιρεία Tottis Bingo AEBE ενδέχεται να κοινοποιήσει ή να διαβιβάσει δεδομένα σας της σε τρίτους εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα όταν υφίσταται:
- Προηγούμενη Συγκατάθεση σας ως υποκειμένων των δεδομένων
ή
- Έννομη Υποχρέωση της Εταιρείας Tottis Bingo AEBE να κοινοποιήσει δεδομένα των εργαζομένων προς Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και Οργανισμούς και στις αρμόδιες Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές εφόσον ζητηθεί νομίμως και αρμοδίως
ή
- Έννομο Συμφέρον της Εταιρείας Tottis Bingo AEBE να κοινοποιήσει δεδομένα των πελατών της και σχετικών συναλλαγών με αυτούς, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

8. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την λήξη του η Εταιρεία διατηρεί σύννομα τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι αναγκαία για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου (ενδεικτικά διατάξεις της Εργατικής, Φορολογικής Ασφαλιστικής και Διοικητικής Νομοθεσίας) καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών της Εταιρείας.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Δικαίωμα Πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας , και β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας , όταν αυτά είναι ανακριβή , ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας , όταν αυτά είναι ελλιπή

Δικαίωμα Διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος να τα κατέχει η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας

Ειδικότερα, το δικαίωμα αυτό ασκείται :
όταν η νόμιμη βάση της επεξεργασίας τυγχάνει η συγκατάθεσή σας και εσείς την ανακαλείτε οπότε τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο ή παράνομα σε επεξεργασία ή εάν εσείς αντιτάσσεσθε στην επεξεργασία και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους όπως , η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Πότε έχετε αυτό το δικαίωμα;
Όταν:
-επικαλείστε την ανακρίβεια των δεδομένων του και η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξετάζει το σχετικό αίτημα,
-η επεξεργασία είναι παράνομη,
-τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα πλέον για τον σκοπό της επεξεργασίας, αλλά εσείς ζητάτε την τήρησή τους για την άσκηση και υπεράσπιση νομικών σας αξιώσεων,
-έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης και η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας εξετάζει την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός της.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί συνδυαστικά με το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα εναντίωσης. Συγκεκριμένα,
α) εάν ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών σας δεδομένων, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Εταιρεία εξετάζει το αίτημα διόρθωσης,
β) εάν ζητήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να ζητήσετε παράλληλα τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο διάστημα η Εταιρεία εξετάζει το αίτημα εναντίωσης.

Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.). Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση σε απευθείας

Το δικαίωμα στη φορητότητα μπορεί να ασκηθεί από εσάς μόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (δηλαδή αποκλείονται τα έντυπα αρχεία),
• η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σας είτε η εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρ. 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ),
• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς από αυτό.
• η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας , στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε (καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στην (ύπαρξη εννόμου συμφέροντος από πλευράς της εταιρείας), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Η Εταιρεία θα οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Εάν η Εταιρεία χρειασθεί να λάβει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη μέθοδο συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ λεκτέα τα ακόλουθα:

• Η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί νομίμως να λάβει τέτοια απόφαση, μόνον εάν μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η απόφαση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ή η εάν λόγω απόφαση επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το Εθνικό Δίκαιο, και το οποίο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου.
• Εάν η εν λόγω απόφαση ληφθεί ως αναγκαία για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας ήτοι της Εταιρείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας και εσάς ως υποκειμένου των δεδομένων ή βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση ώστε η Εταιρεία θα υποχρεούται να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας, την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης στην λήψη της απόφασης ή το δικαίωμα έκφρασης άποψης καθώς και αμφισβήτησης της απόφασης από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων.
• Εάν η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, θα σας παρέχει, κατά τη λήψη των δεδομένων (όταν τα έχει συλλέξει από εσάς ) ή σε εύλογο χρόνο (όταν αυτά έχουν ληφθεί από άλλη πηγή), , και τις εξής επιπλέον πληροφορίες:
o σχετικά με το αν και κατά πόσον λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
o σχετικά με τη λογική που ακολουθείται,
o σχετικά με τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας,
o ενημέρωση σχετικά το δικαίωμα του υποκειμένου για εναντίωση, το οποίο περιγράφεται με σαφήνεια και χωριστά από οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.
• Δικαιούσθε στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ, να εξασφαλίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής,
• Η Εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να διαγράψει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, εάν η βάση της κατάρτισης προφίλ είναι η συγκατάθεσή σας και αυτή ανακληθεί ή αν ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του, και εφόσον δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.
• Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεσθε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και η Εταιρεία θα παύσει να υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

10. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε Καταγγελία στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εάν διαπιστώσετε ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO) για το σχετικό ζήτημα έχετε δηλαδή ασκήσει προς την Εταιρεία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός ( παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος) και είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ Κηφισίας 1-3 TK 11523 Αθήνα complaints@dpa.gr , φαξ 2106475628 και για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa.gr

11. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής , απώλειας ,αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης , κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο.
Η Εταιρεία διαθέτει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή τα οποία περιοδικά δοκιμάζει και επικαιροποιεί έχει μάλιστα θεσπίσει και εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται.
Προσέτι για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει αναθεωρήσει τις συμβάσεις που διατηρεί με εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να τους δεσμεύσει συμβατικά στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ με λήψη και τήρηση μέτρων εξασφάλισής τους από κινδύνους καταστροφής απώλειας αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο και με υπογραφή τήρησης ρήτρας εμπιστευτικότητας.

* WP29 : Συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας. Ήδη μετά την εφαρμογή του 2016/679 Κανονισμού λειτουργεί ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.